Waterschap Hunze en Aa's

Contactinformatie

Wilma Koning

Openingstijden

op afspraak

Achtergrondinformatie

Inleiding
Het waterschap Hunze en Aa’s is opgericht per 1 januari 2000. Aanleiding voor de oprichting was het voorstel van 10 oktober 1995 van Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe aan Provinciale Staten, met betrekking tot de toekomstige organisatie van het waterschapsbestel in Groningen en Noord-Drenthe. Bij gemeenschappelijk besluit van de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe werd op 13 december 1995 besloten dat met ingang van het jaar 2000 voor de organisatie van het oppervlaktewaterbeheer en van de zeewaterkering in het gebied van Groningen en Noord-Drenthe zal worden overgegaan tot het oprichten van twee ‘all-in waterschappen’, die zullen worden gevormd op basis van waterstaatkundige eenheden.

Aldus geschiedde en per 1 januari 2000 werden de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest opgericht. Waterschap Hunze en Aa’s is ontstaan uit een fusie van de voormalige waterschappen Dollardzijlvest en Hunze en Aa en delen van het waterschap Eemszijlvest, de Dienst Zuiveringsbeheer van de provincie Groningen en het Zuiveringsschap Drenthe.

Verwerkingsgebied
Het waterschap Hunze en Aa´s bestrijkt ruwweg het gebied ten oosten van het Eemskanaal en het Noord-Willemskanaal. Vanaf 1 januari 2000 zorgt het waterschap Hunze en Aa's in dit gebied voor veilige zeedijken en boezemkaden, voor voldoende en schoon oppervlaktewater en voor toegankelijke vaarwegen.

Kerngegevens
Oppervlakte 213.000 ha
Inwoners 420.000
Vervuilingseenheden 595.000
lengte zeedijk 28 km
lengte boezemkaden 500 km
lengte kanalen en sloten 3.525 km
aantal medewerk(st)ers 360
Exploitatiebudget 62 miljoen

Archieven
Bij de fusie zijn zowel de archieven van de waterschappen die volledig zijn opgegaan in het waterschap Hunze en Aa’s (Dollardzijlvest en Hunze en Aa) alsmede het archief van Eemszijlvest en alle voorgangers van deze waterschappen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het waterschap te Veendam. Het archief van de Dienst Zuiveringsbeheer is ondergebracht bij het algemeen archief van de Provincie Groningen en het archief van het Zuiveringsschap Drenthe is overgegaan naar de rechtsopvolger van het Zuiveringsschap het waterschap Reest en Wieden te Meppel.